Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Butikkpartner AS har 19 datterselskap, herav 16 dagligvareselskap, 2 eiendomsselskap og 1 catering-, produksjons- og serveringsvirksomhet. De fleste av disse selskapene er 100% eid av Butikkpartner AS, mens noen få er i deleiet sammen med andre. Butikkpartner AS eier minimum 50% i alle datterselskap. Til sammen hadde Butikkpartner som konsern 598 ansatte per 31.12.2022. Ca 82 % av de ansatte er ansatt i dagligvareselskapene, mens ca. 17% er ansatt i Cateringvirksomheten Mathuset Skien AS og de resterende i Butikkpartner AS.

Butikkpartner AS er 100% lokalt eid, men hvert dagligvareselskap har franchiseavtaler eller kjedemedlemsavtaler med ulike kjeder i NorgesGruppen og det er gjennom NorgesGruppens innkjøpsavtaler ca. 95% av alle innkjøp i Butikkpartnerkonsernet gjennomføres. Så å si alle ledd i verdikjeden av en viss størrelse i Butikkpartners verdikjede er med andre ord underlagt NorgesGruppens innkjøpsbestemmelser og oppfølging. Resterende innkjøp av en viss størrelse er leie av lokaler eller innkjøp i Mathuset AS.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

lhht. Åpenhetsloven skal aktsomhetsvurderinger utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Konteksten Butikkpartner opererer i (hovedsakelig gjennom franchiseavtaler og sentrale innkjøp i NorgesGruppen) gjør at den virkelig store delen av arbeidet gjennomføres der.

For å ivareta sitt ansvar og markere viktigheten av grunnleggende menneskerettigheter har styret i Butikkpartner AS vedtatt retningslinjer og rutiner for å sikre en god overholdelse av regelverket, og for å påvirke samfunnet på en positiv måte. Følgende retningslinjer og rutiner er etablert:

  • Etiske retningslinjer for ansatte

  • Etiske retningslinjer for leverandører

  • Rutiner ved inngåelse av innkjøpsavtaler (gjelder direkteanskaffelser som ikke er inngått via NorgesGruppen)

Oppfølging av ansvarlighet i henhold til åpenhetsloven er fast sak i Butikkpartners styre minimum en gang per år.

Ca 90-95% av alle innkjøp og leverandørdialoger i Butikkpartnerkonsernet foregår via NorgesGruppens innkjøpsfunksjoner og leverandøravtaler. Dette betyr at NorgesGruppen gjør aktsomhetsvurderinger, vurderer tiltak og iverksetter disse på vegne av sine franchisetakere/kjedemedlemmer. Det er også de som inngår avtaler og stiller krav til leverandørene via disse. Det betyr at aktsomhetsvurderingene og aktivitetsplikten for så å si alle leverandører av betydelig størrelse og med moderat eller høyere risiko for negativ påvirkning/skade i verdikjeden vil være ivaretatt for Butikkpartner så sant NorgesGruppens ivaretar sitt ansvar. Butikkpartner følger derfor opp leverandører gjennom NorgesGruppen. Videre kontrollerer Butikkpartner gjennom NorgesGruppens egen rapportering hvordan dette ansvaret ivaretas. Butikkpartner kan også spille inn til NorgesGruppen leverandører man mener det er knyttet risiko til.

NorgesGruppen gjør omfattende kartlegginger, vurderinger, tiltak og oppfølging. Modellen de bruker følger OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018). Mer om dette finnes her: Arbeids- og menneskerettigheter - NorgesGruppen. Det vises også til NorgesGruppens Års- og Bærekraftsrapport for 2022 side 121 og utover for mer utdypende beskrivelser. Det finnes en egen rapport med «Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for NorgesGruppen ASA» her: NorgesGruppen ASA. Det er også henvist til denne rapporten via link på Butikkpartners egen hjemmeside.

Utover dette er det få leverandører Butikkpartner må gjøre egne risikovurderinger, undersøkelser og tiltak på. Aktuelle leverandører som ikke ivaretas gjennom NorgesGruppens arbeid knytter seg da først og fremst til tekniske forhold knyttet til bygg, infrastruktur og i de tilfeller der Butikkpartners selskaper eventuelt benytter andre leverandører enn de NorgesGruppen har innkjøpsavtaler med. De største leverandørene i Butikkpartners direkteanskaffelser er norske og med hovedsakelig norske underleverandører. Risikoen knyttet til negative konsekvenser vurderes å være høyest i andre deler av verden, jmf. OECDs egne rapporter, Worldmap I CSR Risk Check (mvorisicochecker.nll og flere andre anerkjente kilder for kartlegging av risikoområder.

 Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

For de leverandører som Butikkpartnerkonsernet inngår direkteanskaffelser med så er det i all hovedsak norske leverandører som i de fleste tilfeller også har norske underleverandører og der risikoen for avvik knyttet til de fleste områder antas å være lav. Det er heller ikke avdekket faktiske negative konsekvenser blant disse leverandørene. 

For varer/tjenester der det er avdekket negative konsekvenser vises det til

«Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for NorgesGruppen ASA»: NorgesGruppen ASA. Her finnes også kontaktinformasjon for spørsmål knyttet til rapporten.

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser og iverksatt følgende tiltak:

Det vises også her til «Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for NorgesGruppen ASA»: NorqesGruppen ASA

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

For leverandører der Butikkpartner og datterselskaper inngår avtaler direkte mot leverandør er det iverksatt nye rutiner ved inngåelse av leverandøravtaler, samt nye krav til signering av «Etiske retningslinjer for leverandører» i alle leverandøravtaler. Det samme er iverksatt i NorgesGruppen (se «Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for NorgesGruppen ASA»: NorgesGruppen ASA

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Forventet resultat i direkteavtaler er at krav til leverandørene innenfor de relevante områdene blir tydeligere. Likeledes blir det å innfri kravene mer forpliktende for leverandørene når disse retningslinjene skal signeres på i forbindelse med avtaleinngåelsen.

For resultater knyttet til NorgesGruppens avtaler vises det til «Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for NorgesGruppen ASA»: NorgesGruppen ASA

Kontakt

For spørsmål knyttet NorgesGruppens rapportering og oppfølging ihht. Åpenhetsloven på det som henvises det til kontaktinformasjon på NorgesGruppens nettsider, samt i rapporten «Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for NorgesGruppen ASA»: NorgesGruppen ASA 

Eventuelle spørsmål knyttet til Butikkpartners rapportering på egne direkteanskaffelser kan rettes til post@butikkpartner.no